شمع روشن
52 بازدید
تاریخ ارائه : 12/29/2013 8:10:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود …