دما دم باید یاد گرفت
52 بازدید
تاریخ ارائه : 12/30/2013 11:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بی‌سوادان قرن بیست و یکم کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته‌های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند …