با پول چه چیزی می‌شود به دست آورد؟
42 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2014 10:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

با پول می‌شود ساعت خرید ولی زمان نه؛

با پول می‌شود مقام خرید ولی احترام نه؛

با پول می‌شود کتاب خرید ولی دانش نه؛

با پول می‌شود دارو خرید ولی سلامتی نه؛

با پول می‌شود خانه خرید ولی آشیانه نه؛

با پول می‌شود خانه خرید ولی زندگی نه؛

با پول می‌شود قلب خرید ولی عشق نه.