غصه یا قصه!
51 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2014 10:25:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

غصه‌هایت را با قاف بنویس که هرگز باورشان نکنی، آنگاه فقط قصه است و بس!!!