سکوت صبر
49 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2014 10:55:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

رؤیاهایم را کنار کسانی گذراندم که بودند، ولی نبودند. همراه کسانی بودم که همراهم نبودند. وسیله کسانی بودم که هرگز آن‌ها را وسیله قرار ندادم. دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آن‌ها را نداشتم؛ لیکن سکوت صبری است در برابر همه این‌ها!!!