نسبت حرف زدن با باور
46 بازدید
تاریخ ارائه : 1/23/2014 8:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به اندازه باورهای هر کسی؛ با او حرف بزن؛ بیشتر که بگویی، تو را احمق فرض خواهد کرد…!!!