علامت فساد چیست؟
41 بازدید
تاریخ ارائه : 2/8/2014 8:48:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نخستین نشانة فساد، ترک صداقت است.