دل درد‌کش و دل خندان
57 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2014 9:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.