نسبت عقل و ایمان از دیدگاه استاد مرتضی مطهری (ره)
47 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات برگزیده چهارمین جشنوارة حکمت مطهر، ص 11
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/02/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تعریف، اهمیت و عدم تعارض عقل با دین از دید استاد مرتضی مطهری. استاد مطهری عقل را به چند معنا به کار برده است که عبارت اند از: 1- نیروی مدرک واقعیت خارجی و تشخیص دهندۀ حقیقت از خطا. (عقل نظری) 2- نیروی تمییز دهنده باید از نباید و حق از باطل. (عقل عملی) 3- نیروی مدرک واقعیت خارجی و تشخیص دهندۀ حقیقت از خطا و نیروی تمییز دهنده باید از نباید و حق از باطل. (جمع تعریف اول و دوم)
دانلود