انسان کامل از منظر ابن‌عربی و امام خمینی (ره)
45 بازدید
محل نشر: مجلة سفیر نور، شمارة 25، بهار 1392، ص 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از توحید، انسان کامل مهم‌ترین بحث در عرفان نظری به حساب می‌آید و عارفان دربارة آن از جهات متعدد، حقایق سودمندی را مطرح و تبیین کرده است. از این رو در این مقاله ساحت نظری انسان کامل را با تأکید بر دیدگاه شیخ اکبر و امام خمینی (ره) بررسی و تحلیل کرده‌ایم. جهان‌بینی ابن‌عربی بر دو اساس استوار است: یکی حق سبحان است و دیگری انسان کامل. وی واضع اصطلاح «الإنسان الکامل» بوده و نخستین کسی است که در عرفان اسلامی این اصطلاح را در کتب خود مانند «الفتوحات المکیهَ» و «فصوص الحکم» به کار برده است. امام خمینی (ره)، در بسیاری از تألیفاتش در باب انسان کامل سخنانی عمیقی بیان کرده است. وی انسان کامل را در آثار مختلف خویش پرفروغ جلوه داده است. گرچه نظریة انسان کامل به صورت پراکنده در آثار ایشان آمده است. با جمع‌آوری و تحلیل آراء ایشان به نتایج خوبی می‌توان دست یافت. انسان کامل از نظر عرفا، صورت کامل خدا و آینه تام اسماء و صفات او است. او واسطه حق و خلق است و به علت وجود او فیض خدا به جهان و جهانیان می‌رسد و به سبب وجود او، وجود آنان باقی می‌ماند. کلید واژگان: انسان کامل، ولی، وجود منبسط، ابن‌عربی، امام خمینی (ره)
دانلود