انسان کامل به روایت ابن‌عربی
38 بازدید
محل نشر: مجلة هفت آسمان، شمارة 53، ص 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/02/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با پیدایش نظامهای فکری در میان مسلمانان، تفسیرهای مختلفی از اعتقادات از جمله صورت پذیرفت که در علوم مختلفی قابل طبقه‌بندی است. «کمال انسانی» و «انسان» را نخستین بار ابن‌عربی وضع کرد. وی توانست آن آموزه را به « انسان کامل» اصطلاح از آن دربیاید. جهان‌بینی ابن‌عربی بر دو «نظریۀ انسان کامل» صورتی تفسیر نماید که اساس استوار است: یکی حق سبحان و دیگری انسان کامل. این نظریه نیز به نوبۀ خود در عرفان «ولایت» نقش مهمی در آشکار شدن زوایای مختلف آموزه‌های دیگری مانند داشته است. ملاحظه خواهد شد که در بسیاری از مواقع، انسان کامل معنای دقیق‌تری یافته است. در این مقاله انسان کامل از منظر ابن عربی را بررسی و تحلیل، و ضرورت انسان کامل در هر زمان را از نظر ایشان واکاوی نموده‌ایم. ابن‌عربی با ابتکار خویش با تلفیق نگاه‌های متعدد عرفانی و گاه حدیثی توانست با جاری ساختن عرفان نظری به صورت نظام‌پایه‌ای برای تفسیر مفاهیم متعدد عرفانی به کار گیرد و ضرورت انسان کامل را تبیین نماید. نیز شناخت دقیق و عمیق انسان کامل از منظر ایشان، نیازمند معرفت نسبت آن با سایر عناصر نظام‌مند مباحث نظری ابن‌عربی است. کلید واژه‌ها: انسان کامل، کون جامع، ابن‌عربی، ولایت، ولی.
دانلود