فهم فلسفی مهم است نه فلسفه
46 بازدید
محل نشر: مجلة آفاق، شمارة 45، ص 55
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/04/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یقین از محیط زندگی حاصل می‌شود. هر چه در جهان خارج نگاه می‌کنیم، بر یقین افزوده و یا کاهش می‌دهد. انسان محیط به واقع نیست. هر انسانی از باب ذهنیت خود چیزهایی ساخته است، و به آنها باور دارد. از این رو واکاوی اندیشه‌ها و استغراق در دانش‌ها در همة ادوار زندگی امری ضروری است. ولی فلسفه بدون ابزار قویم عقلانی (مثل ریاضیات و هندسه) خطرناک است.
دانلود