نسبت عقل و ایمان از دیدگاه ابن رشد، صدرالمتألهین شیرازی و ایمانوئل کانت
62 بازدید
محل نشر: مجلة طلوع نور، شمارة 27، ص 65
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/12/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از منظر ابن‌رشد عقل و ایمان دو ابزار معرفتی در عرض یکدیگرند و هر کدام می توانند انسان را به سر منزل مقصود برسانند و هیچ تعارضی میان این دو نیست و هر کدام در نهایت دیگری را تصدیق می کنند. در بخش بعدی صدرالمتألهین نیز عقل و ایمان را از یک طرف مؤید یکدیگر و از سوی دیگر مکمّل هم می داند. به نظر ایشان هرگز میان دین حقیقی و مضامین درست و واقعی کتاب و سنت با احکام و مدرکات عقلی تنافی و ناسازگاری نیست. به نظر صدرا هیچ آموزۀ دینی با هیچ معرفت عقلی یقینی ناسازگاری ندارد. در ادامه در بررسی دیدگاه کانت به این نتیجه رسیدیم که، کانت در باب عقل و ایمان اساساً به سمت عقلانیت عملی چرخش می نماید. به نظر کانت ایمان خردورزانه مبتنی بر زمینه عقل عملی است و نه عقل نظری، زیرا عقل نظری توانایی اثبات درستی یا نادرستی دعاوی دینی را ندارد. چنین ایمان از وجدان اخلاقی انسان نشأت می گیرد. واژگان کلیدی: ابن رشد، صدرالدین شیرازی، ایمانوئل کانت، عقل، ایمان، نسبت عقل و ایمان، عقل عملی و عقل نظری
دانلود