جمهوری تاجیکستان
47 بازدید
محل نشر: مجلة زمزم معارف، شمارة 29، ص 49
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/02/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخچۀ مختصر تاجیکستان سرزمین سغد باستان که سرزمین کنونی تاجیکستان را دربر می‌گیرد، در زمان داریوش یکم به جزئی از امپراتوری هخامنشی تبدیل شد . پس از یورش اسکندر مقدونی، تاجیکستان به ترتیب جزئی از پادشاهی‌های سلوکی، اشکانی، کوشان و ساسانی بوده است .
دانلود