آلبوم من ◂ عکسی با دکتر علی مطهری
عکسی در کنفرانس با آقای دکتر علی مطهری