ترجمة کتاب ختم نبوت (استاد مطهری) به زبان آذری
46 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدرسة حکمت و دین‌پژوهشی
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : عادل
ترجمة کتاب در حال چاپ است.