ترجمة کتاب شفاعت (آیت... طاهری خرم‌آبادی) به زبان آذری
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدرسة عالی تاریخ و ادیان و مذاهب
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : المان
کتاب زیر چاپ است.