نقش معاد در زندگی مادی انسان از نظر قرآن و حدیث
66 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدرسة عالی حکمت و دین‌پژوهی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : رامین
در نوبت چاپ است.