قانون اساسی جمهوری آذربایجان
583 بازدید
ناشر: علم و تحصیل
نقش: مترجم
شابک: 978-9952-8098-3-1
سال نشر: 1398
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 100
زبان : فارسی
قانون اساسی اساس جمهوری و جامعه است. هیچ سند حقوقی در جمهوری آذربایجان با قانون اساسی در یک سطح نیست و هیچ سند قانونی نمی‌تواند مفاد آن را لغو یا اصلاح نماید. برتری قانون اساسی در بسیاری از مواد قانون اساسی تبیین شده و این تفوّق بر تمامی قوانین حاکم است. قانون اساسی در علم حقوق دورۀ مدرن، اساس نظام قانونی جامعه است. به همین دلیل، قانون اساسی در زندگی اجتماعی مدرن اهمیت زیادی دارد. محتوا و ماهیت اصلی آن روابط بین فرد، جامعه و دولت، اصول نظام اجتماعی، شکل و سازماندهی دولت، اساس دولت و قانون، روابط متقابل افراد و دیگر حوزه‌ها را شامل می‌گردد. قانون اساسی هر کشور در میان منابع قانونی جایگاه ویژه‌ای دارد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان، با تعیین ارزش‌های بشری مانند عدالت اجتماعی، برابری حقوق، آزادی و حاکمیت حقوق بشر، مقرّرات بسیاری از قوانین طبیعی را تصویب می‌کند. قانون اساسی تنظیم کنندۀ اصلی روابط میان جامعه و دولت است. چنانچه روشن است، جمهوری دموکراتیک مستقل جمهوری آذربایجان که در اوائل قرن بیستم تأسیس شد، از تصویب قانون اساسی خود محروم گشت. با وجود پیش‌نویس قانون اساسی، با اشغال کشور توسط بلشویک‌ها و به قدرت رسیدن آنان تصویب قانون اساسی به تعویق افتاد. اولین قانون اساسی جمهوری مستقل آذربایجان، قانون اساسی کنونی است که در تاریخ 12 نوامبر 1995 در همه‌پرسی عمومی مورد پذیرش قرار گرفت. ناگفته نماند که رئیس جمهور فقید آذربایجان، حیدر علی‌اف، شخصا در تهیۀ کار کمیسیون شرکت می‌کرد. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری آذربایجان با ابتکار رئیس جمهور، با موفقیت تهیه شده، در تاریخ 12 نوامبر 1995 برای پذیرش پیش‌نویس قانون اساسی رفراندوم برگزار شده و نتایج رفراندوم قانون اساسی در تاریخ 27 نوامبر 1995 توسط کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شده و در سال 1995 قانون اساسی جمهوری آذربایجان به تصویب رسیده است. قانون اساسی جمهوری آذربایجان را به زبان فارسی دانشیار جناب آقای علاءالدین ملک‌اف ترجمه نموده است. حرفه‌ای بودن و تجربۀ ایشان در زمینۀ ترجمۀ اسناد و امور حقوقی این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم از عهدۀ این کار در سطح بالایی آمده است. دانشکدۀ إلهیّات آذربایجان تعدادی از پروژه‌ها را در جهت معرّفی و ترویج واقعیات جمهوری آذربایجان و میراث فرهنگی و معنوی کشور به اجرا درمی‌آورد. دانشکدۀ إلهیات آذربایجان اینگونه فعالیت‌هایش را در آینده نیز تداوم خواهد بخشید. ترجمه قانون اساسی جمهوری آذربایجان به زبان فارسی یکی از گامهایی است که در این زمینه انجام شده است.