سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
مترجم  
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ترجمه 
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت ‏ 
برگردان 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ترجمه  
همکاری 
ادارة پژوهش مجتمع عالی امام خمینی (ره) 
پژوهش، ترجمه و ... 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
امور پژوهشی  
همکاری 
پژوهشکده پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی (ره) 
محقق 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
پژوهشهای اسلامی  
همکاری 
مسئول انجمن علمی فلسفه و عرفان آموزش عالی امام خمینی (ره) 
مدیر 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سیاست‌گذاری 
همکاری 
مؤسسه عمارالمهدی (عج) 
مترجم و مدیریت بخش آذری سایت http://tvshia.com/azari 
1390/06/25 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ترجمه، ویراستاری، مدیریت و نظارت 
همکاری 
آکادمی ملی علوم آذربایجان 
استادیار 
1392/12/22 
1393/06/10 
استاد و پژوهشگر  
تدریس 
مدرسة عالی تاریخ و ادیان 
مدرس 
1391/06/21 
1391/12/10 
تاریخ فلسفة غرب 
اداری 
نظارت بر مکاتبات رسمی نزد کابینۀ وزیران جمهوری آذربایجان  
کارشناس ارشد 
1393/06/10 
1400/10/20 
نظارت بر اسناد رسمی  
تدریس 
انستیتوی تاریخ علم  
دانشیار  
1396/10/20 
1399/05/21 
تاریخ فلسفه و اپیستمولوژی 
اداری 
آکادمی ملی علوم آذربایجان 
دستیار رئیس آکادمی ملی علوم آذربایجان 
1399/05/23 
1400/04/09 
معاون رئیس جمهور آکادمی در مورد همکاری علمی با ایران و کشورهای عربی 
اداری 
مرکز علمی-پژوهشی متافیزیکا 
سردبیر 
1396/08/10 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سردبیر مجله‌ی بین‌المللی فلسفه و مطالعات میان‌رشته‌ای «METAFİZİKA»  
اداری 
آکادمی ملی علوم آذربایجان 
رئیس ادارۀ تحصیلات تکمیلی 
1400/04/10 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
رئیس ادارۀ تحصیلات تکمیلی آکادمی ملی علوم آذربایجان